Akhir tahun 2013 aku melu munggah gunung. Tepate munggah puncak sangalikur utawa puncak 29, salah sijine puncak ning Gunung Muria. Sakwise shalat Asar ing mesjid desa Rahtawu, sak rombongan banjur mulai mlaku ngliwati dalan aspal menyang desa Semlira. Sak dawane dalan pemandangane katon nengsemake, dalan kelak-kelok lan munggah mudun,  banyu kali sing gemrujug ing antara watu-watu lan tanduran ijo royo-royo sak kiwa tengene dalan, nyenengke banget.

Wektune Maghrib rombongan wis tekan desa Semlira, aku isih sempat tuku teh panas sak durunge shalat Maghrib. Sak wise shalat kahanan mulai peteng, dalan aspal lan dalan beton semen wis entek. Perjalanan menuju puncak Sangalikur ditutugke maneh ngliwati dalan setapak. Senajan dalan setapak mung saka lemah nanging pendhudhuk kono padha wani numpak sepedha motor lewat dalan iki. Mangka dalanane ambane mung sak meteran lan ing pinggir jurang.

Sekitar jam 8 bengi rombongan mandhek sak durunge nyebrang kreteg kayu. Ketone kreteg kuwi lagi wae digawe, semene isih ketok anyar lagi wae garing. Kanca-kanca sing durung shalat Isyak padha shalat Isyak. Sebagian liyane padha lungguhan leren.

Perjalanan ditutugke maneh, mbuh jam pira akhir tekan tempat peristirahatan terakhir…he he he kaya kuburan. Ana warung loro cacahe ing kono. Kabeh padha nyerbu warung, aku pesen teh panas karo indhomie rebus nganggo endhog. Seger rasane…eh anget rasane.  Rombongan njur istirahat ning kene. Sebagian nggelar matras ing ngarep warung njur padha ngglethak…malah ana sing ngorok barang. Aku melu-melu selonjor lan ngglethak, ra krasa njur merem.

Ujug-ujug udane teka. Gumregrah aku tangi, tas tak candhak, matras tak gulung njur mlayu mlebu warung. Untunge warunge wis sepi. Aku lungguh ning dhingklik dawa, sirahku tak selehke ning meja tak tataki tanganku. Sedhela-sedhela sirahku mlorot njur nglilir. Rasane anget banget turu.

Jam telunan, kabeh padha tangi. Perjalanan ditutugne maneh. Jebule dalane terjal banget, mbok menawa sudhute rata-rata luwih saka 60 derajad. Jarene kurang sak jam maneh wis meh tekan puncak. Aku rada krenggosan, untunge ngarepku kerep mandheg dadi aku ya isa melu istirahat. Rasane suwe banget ra tekan-tekan. Hawane adhem banget, luwih-luwit yen ana pedhut sing kegawa angin…wooo atis banget.

Suara adzan keprungu saka ngisor gunung. Rombongan sebagian wis tekan puncak sangalikur. Merga aku termasuk rombongan terakhir aku isih kira-kira seket meteran saka puncak. Alhamdulillah akhire tekan nggone. Jebule ing puncak ana warunge, ning aku ra melu njajan. Sak regu langsung golek enggon nggo shalat Subuh. Entuk enggon sak cedhake bangunan mirip pura sing ana patung-patunge. Bangunan kuwi dikupenge tembok dhuwure kira-kira sak meter kanthi ukuran kira-kira pat ping pat meter.

Bubar shalat, kahanan isih adem lan katutup pedhut. Karepe pengin weruh srengenge njedhul ning ora kelakon. Sekitar jam enem rombongan njur persiapan medhun. Kahanan wis rada padhang nanging tetep isih durung ana sunar srengenge. Mudhun mesthi luwih entheng timbange yen munggah. Ora ana anggota rombongan sing mandheg merga kekeselen.

Ora ana sejam rombongan wis tekan warung sing mau bengi dienggo peristirahatan terakhir. Aku njujug warung, pesen menu favorit teh panas karo indhomie rebus. Anget tur seger…

Weteng wis wareg, ngelak wis ilang, mlaku maneh. Mulihe lewat dalan liya, lewat mBunton, jarene luwih cedhak. Ing ndalan aku mulai papagan karo pendhuduk. Rasane kok entheng banget para pendhudhuk oleh mlaku nanjak, mbok menawa wis biasa. Sakwetara jam ketemu maneh tempat favorit : warung, tapi aku ora njajan. Aku mung ngenthekke sanguku roti lan ngombe banyu putih wae.

Tak rasak-rasake kok kukuku rada lara lan ana driji sing rasane perih. Apa merga dalane mudhun njur kukuku kecepit sepatu? Dadine sisa perjalanan aku nahan lara ing kuku lan driji. Cekak aos, jam setengah sewelasan wis tekan Rahtawu maneh. Acara pertama: mangan. Ana buah pir, tak pangan sik, rasa sueger. Njur aku njupuk sega sak piring tambah lele lan sambel. Uga sueger. Mari ngelihku. Njur leyeh-leyeh nunggu shalat Dhuhur. Aku sempat turu nganti tekan wektune Dhuhur.  Bubar shalat njur mulih numpak sepedha motor.

Tekan ngomah sakwise copot sepatu tak deleng sikilku, ora ana sing tatu. Tak deleng drijiku sing krasa perih, jebul mlenthung ana banyune. Arep tak sudhet nanging durung kelakon. Bengine aku ngundang tukang pijet, tak takokke apike drijiku sing mlenthung tak sudhet apa tak mbarke wae. Jarene kon ngumbarke wae.

Alhamdulillah, ternyata bener, drijiku pulih maneh tanpa kudu disudhet. Wis ora krasa lara lan wis kempes. Suk kapan-kapan pengin rasane munggah gunung maneh, yen awak sehat…

 

 

 

 

 

 

 

Iklan